AvianERM & IA

Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetim Yazılımı

Genel Özellikler

1. Avian ERM & IA Yazılımı, tümüyle Avian Yazılım tarafından geliştirilen, "Kurumsal Risk Yönetimi" (ERM – Enterprise Risk Management) ve "İç Denetim" (IA – Internal Audit) alanlarına odaklanmış ticari bir Kurumsal Yazılım Çözümüdür. "Kurumsal Risk Yönetimi" ve "İç Denetim", işlevsel açıdan iki ayrı modül olarak tasarlanmış olmalarına rağmen, birbiriyle entegre çalışmaktadır.

2. İşlevsel Modüller, büyük ölçüde "Parametrik" bir altyapı üzerine inşa edilmiştir. Bu sayede, yazılım içinde yer alan tüm Veriler, Kurum / Şirket için gerçekten anlamı olan "yapıtaşları" üzerine oturtulabilir. Bu yapıtaşları, Veriler ve Kayıtlar arasındaki ilişkileri doğru yorumlamak açısından "Kullanıcılar"a büyük kolaylık sağlamaktadır. Örneğin, Kurumlar Risk Yönetimi’nin temel Kayıtlarından biri olan "Risk Kaydı" ile ilişkili olarak, "Risk Alanı", "Risk Türü", "Risk Statüsü", vb. kavramlar, tamamen Kurumun / Şirketin tercihleri doğrultusunda dinamik olarak tanımlanabilmektedir. Daha sonra, Risk Kayıtlarında yer alan ilgili alanlarda bu değerler arasından seçim yapılabilir; "Raporlama" sırasında da yine bu değerler "Filtre" (Rapor Parametresi) olarak kullanılabilir.

3. İşlevsel Modüllere ilave olarak, Avian ERM & IA Yazılımı, Avian’ın "Kurumsal Yazılımlar"ında standart olarak yer alan "Sistem Yönetimi" ve "Organizasyon Yönetimi" modüllerini içermektedir. Sistem Yönetimi; "Kurum", "Kullanıcı", "Kullanıcı Grubu", "Sistem Parametreleri", "Yetki Tanımları", "Log Kayıtları", vb. tanımları; Organizasyon Yönetimi ise; "Organizasyonel Birimler", "Pozisyonlar", "Unvanlar", "Çalışanlar", "Varlıklar", "Projeler", "Süreçler", vb. tanımları kapsamaktadır.

4. Avian ERM & IA Yazılımı’nda, "Lisans Modeli"ne bağlı olarak, bir ya da birden fazla sayıda "Kurum" (Institution) tanımlanabilmektedir. Buna bağlı olarak, Yazılımın "Kullanıcılar"ı da, kendilerine verilen "Erişim Yetkisi" doğrultusunda, sistemde tanımlı Kurumlardan bir ya da daha fazlası üzerinde işlem yapabilmektedir.

5. Avian ERM & IA Yazılımı’nda tanımlanan Kullanıcılar, sisteme bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre" ile giriş yapmaktadır. Başarılı bir Giriş (Login) işlemi sonucunda Kullanıcı için Sunucu üzerinde yeni bir Oturum (Session) açılmakta ve bu andan itibaren Kullanıcı sistemden Çıkış (Logout) yapana kadar Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, otomatik olarak "Log Kayıtları" halinde saklanmaktadır. Kullanıcılar, istedikleri anda sisteme giriş için kullandıkları Şifreyi değiştirebilme imkanına sahiptir.

6. "Sistem Yöneticisi" olarak belirlenmiş olan Özel Yetkili Kullanıcılar; "Yeni Kullanıcı Tanımlama", "Kullanıcıları Kurumlarla Eşleştirme", "Kullanıcı Yetkilerini Tanımlama", "Mevcut Kullanıcıların Bilgilerini Görüntüleme", "Kullanıcı Bilgilerini Değiştirme" ve "Kullanıcı Silme" işlemlerini yapabilmektedir. Ayrıca, Kullanıcılar; Sistem Yöneticileri tarafından ihtiyaca göre "Gruplanabilmekte" ve "Yetkilendirilebilmekte"dir.

7. "Log Kayıtları" ("Sistem Kayıtları" veya "İzleme Kayıtları"); sistemde Kullanıcılar tarafından ya da otomatik olarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ait bilgiler ile çalışma sırasında Sistem tarafından üretilen tüm "Hata", "Uyarı" ve "Bilgi" mesajlarını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Log Kayıtları; işlemi gerçekleştiren "Kullanıcının Kimliği" dışında, "İşlemin Tipi", "İşlem Zamanı", "İşlem Süresi", vb. ayrıntılar içermektedir. Tüm Kullanıcılar, "Sistem Menüsü"nden Log Kayıtlarına kolayca ulaşabilir ve kendileri ile ilgili olan Log Kayıtlarını görüntüleyebilirler. "Sistem Yöneticileri" ise, sistemde kayıtlı tüm Kullanıcılara ait Log Kayıtlarına ve ayrıca Kullanıcılardan bağımsız olarak Sistem tarafından üretilen Log Kayıtlarına erişebilirler.

8. Kullanıcılar, "Giriş" (Login) ve "Çıkış" (Logout) işlemleri arasında herhangi bir anda, "Çalışma Alanı" (Workspace) olarak adlandırılan ve "Kurum", "Organizasyonel Birim" ve "Çalışma Zamanı" bilgilerinin toplamından oluşan sanal bir alanda çalışmaktadır. Kullanıcıların istedikleri anda, Çalışma Alanını (yani çalıştıkları Kurumu, Organizasyonel Birimi veya Çalışma Zamanını) değiştirme imkanı bulunmaktadır.

9. "Dönem"; İşlevsel Modüllerin çalışmasını belli uzunlukta Zaman Aralıklarına göre düzenlemeye yarayan bir Veri Yapısıdır. Dönemlerin tanımlanması ve kullanımı zorunlu olmasa da, hem Risk Yönetimi Süreci, hem de İç Denetim Süreci açısından, yürütülecek faaliyetlerin Dönemler üzerinden kurgulanması oldukça yaygındır.

10. "Organizasyonel Birim"; Çalışma Alanının standart bir parçası olup, Kurumun / Şirketin fiziksel veya sanal olarak belirlenmiş olan alt birimlerini hiyerarşik bir düzen içinde tanımlamaya yarayan bir Veri Yapısıdır. Organizasyonel Birimlerin tanımlanması ve kullanımı zorunlu olmamakla birlikte, özellikle tavsiye edilmektedir. Zira, Organizasyonel Birimlerin kullanılması halinde, yazılımda verilerin organize edilmesi büyük ölçüde kolaylaşmaktadır. Özellikle, Çok Uluslu, Çok Dilli, Çok Şirketli organizasyonların dinamik olarak tanımlanabilen "Organizasyonel Birim Türleri" yardımıyla istenilen karmaşıklıkta bir hiyerarşik yapı halinde düzenlenmesi mümkündür. Ayrıca, "Risk Yönetimi Parametreleri"nin Organizasyonel Birimler bazında tanımlanabilmesi sayesinde, "Kurumsal Risk Yönetimi" ile ilgili olarak bünyesinde farklı süreç ve yöntemler ya da ihtiyaçlar bulunan organizasyonlar için Avian ERM & IA Yazılımı’nın sağlayacağı katma değer daha da büyümektedir.

11. Avian ERM & IA Yazılımı; PIT (Point-In-Time / Zamanda Bir Nokta) adı verilen özel bir Yazılım Mimarisi üzerine inşa edilmiştir. Buna göre, yazılımın veri tabanında tutulan tüm veriler, zaman bilgisi ile birlikte işlem görmektedir. Veriler üzerinde yapılan değişiklik ve silme işlemleri, otomatik olarak ilgili kayıtların yeni birer "Revizyon"unun oluşmasını sağlamaktadır. Böylece, sistemde yapılan tüm değişikliklerin kolayca izlenebilmesi ve dahası, "Çalışma Zamanı" değiştirilerek, sistemin bir bütün olarak istenilen herhangi bir andaki haline dönebilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu özellik, kısaca "geçmişte herhangi bir ana geri dönebilme" imkanı olarak değerlendirilebilir. Üstelik, bu özelliğin kullanılması, sistem performansı üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye yol açmadan ve "Arşivleme" gibi dolaylı yöntemlere başvurulmadan gerçekleşmektedir. Çalışma Zamanının geçmişte bir ana ayarlanması durumunda, o anda mevcut olan kayıtlar üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmemektedir.

12. AvianERM & IA Yazılımı; standart bir özellik olarak, çok gelişmiş bir "Bildirim" (Notification) aracı sunmaktadır. Bu araç sayesinde; Sistem Yöneticileri, istedikleri sayıda "Bildirim Kuralı" tanımlayabilir ve böylece Bildirim Kuralında belirtilen Olay (örneğin, "Yeni bir Risk eklenmesi", "Statü alanında ‘Taslak’ değeri bulunan bir Risk’in ‘Statü’ alanı ‘Onaylandı’ olacak şekilde güncellenmesi", "Kod alanında ‘xyz’ bulunan bir Risk Kontrolünün silinmesi", vb.) gerçekleştiğinde, yine Kuralda belirtilen "E-Posta Şablonu" kullanılarak, ilgili kişilerin otomatik olarak E-Posta yoluyla bilgilendirilmesini sağlayabilirler.

13. Yazılıma Veri Girişi için standart bir Form Arayüzü kullanılmaktadır. Form üzerinde bulunan "Girilmesi Zorunlu" (Required) ve "Tekrarsız" (Unique) "Veri Alanları" özel olarak işaretlenmiştir. Genel olarak, kayıtların birbirinden ayrılmasını sağlayan "Ad" (Kayıt Adı) gibi birkaç alan dışında, hemen hemen tüm Veri Alanlarının kullanımı opsiyoneldir. Bu sayede, Formlar üzerinde bulunan Veri Alanlarından sadece Kurumun / Şirketin yapısına uygun olarak seçilmiş olanların kullanılması mümkündür. Form Arayüzünde standart olarak bulunan işlevler arasında, istenilen kaydın doğrudan yazıcıya gönderilmesi veya XPS (XML Paper Speficification) formatında diske kaydedilmesi imkanı ile kaydın ilk oluşturulduğu andan itibaren tüm "Tarihçe"sini ("Revizyonlar" bazında yapılan tüm değişiklikleri) izleyebilme imkanı öne çıkmaktadır.

14. Form Arayüzü dışında, kayıtların bir arada gösterildiği ve "Sıralama", "Filtreleme", "Gruplama" gibi işlemlerin kolayca yapılabildiği standart yapıdaki "Liste Ekranları" (Browser) ile çeşitli Veri Alanları üzerinden "Filtreleme" imkanı sunan gelişmiş "Raporlama" Arayüzü, yazılım içinde Veri Yönetimini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

15. "Liste Ekranları"; Yeni Kayıt Ekleme, Kayıt Değiştirme, İnceleme, Kopyalama, Silme ve Seçim işlemleri ile İlgili Diğer Kayıtlara Erişim gibi bazı özel işlevleri bir arada sunan gelişmiş ekranlar olup, Kullanıcı Arayüzünün önemli bir parçasıdır. Liste Ekranlarında standart olarak sunulan özellikler arasında, görüntülenen kayıtların doğrudan Microsoft Excel formatında saklanması imkanı bulunmaktadır.

16. Avian ERM & IA Yazılımı, standart olarak Türkçe ve İngilizce dillerini desteklemekte, ancak talep edilmesi halinde arayüz tümüyle diğer dillere de tercüme edilebilmektedir. Bu desteğe sağdan sola doğru yazılan diller de (Arapça, vb.) dahildir. Kullanıcılar, istedikleri anda yazılımın arayüzünde kullanılan dili değiştirebilmektedir.

17. Avian ERM & IA Yazılım Bileşenleri, Kurumsal Kullanıcı Profili dikkate alınarak özel olarak tasarlanmış, sade ancak kullanışlı bir "Grafik Arayüzü" (GUI – Graphical User Interface) sunmaktadır. Arayüzde yer alan tüm Kontroller (Buton, Metin Alanı, vb.) ve Resimler, özenle seçilmiş veya tasarlanmıştır.

Daha Fazla Bilgi İçin...

Avian ERM & IA Yazılımı'nın Teknolojik Özellikleri ya da Kurumsal Risk Yönetimi / İç Denetim modüllerinin İşlevsel Özellikleri konusunda daha aytıntılı bilgi almak için, lütfen firmamızla irtibata geçiniz.